Frivillig produsentgaranti

5-årsgarantien som en kjerneverdi i bedriftsfilosofien

En kjerneverdi i virksomheten til Hansgrohe er alltid å levere produkter med fremragende kvalitet til våre kunder. Derfor tilbyr vi første-sluttkunden (definert nedenfor) en frivillig produsentgaranti på produktene våre, uavhengig av kravene man skulle ha overfor selgeren. Forutsetningene for og detaljene om denne frivillige produsentgarantien finner du i de følgende garantivilkårene.

Vår garanti er din sikkerhet

5 års produsentgaranti for hansgrohe-produkter

5 års produktgaranti

Hansgrohe garanterer at våre produkter ikke har fabrikasjonsfeil. Skulle det imidlertid oppstå en feil eller mangel på et produkt i opp til 5 år fra kjøpsdato, vil Hansgrohe uten omkostninger reparere eller bytte produktet ved retur til Hansgrohe A/S. Forutsetningen er at produktet er korrekt innstallert av autorisert rørlegger, samt at det er anvendt i henhold til vår monterings- og rengjøringsveiledning. En feil som oppstår pga. utenforliggende forhold, ukorrekt installasjon, dårlig vannkvalitet eller urenheter i vannet, er ikke å regne som en produksjonsfeil og vil derfor ikke være omfattet av garantien.

5 års lekkasjegaranti 

Hansgrohes lekkasjegaranti sikrer omkostningsfri bytting av alle reservedeler som skal benyttes i de tilfellene hvor et armatur begynner å dryppe i løpet av de første 5 år etter montering.

15 års reservedelsgaranti 

Hansgrohe gir videre 15 års reservedelsgaranti hvilket sikrer at en reservedel til et produkt kan leveres i minimum 15 år etter at produktet er utgått av produksjon.

Ved større skader

Utfør kun "førstehjelp" og kontakt deretter Hansgrohe på tlf. 32 79 54 00 samt ditt forsikringsselskap før du gjør ytterligere.

Håndtering av garantitilfeller

Skulle det oppstå et problem med et hansgrohe-produkt innenfor garantiperioden, må du kontakte forhandleren hvor produktet ble kjøpt. Forhandleren vil i samarbeid med oss ​​undersøke produktet og vurdere i hvilken grad det er underlagt produktgarantien.

For å benytte Hansgrohes 5 års garanti kreves det at du kan fremvise original kjøpsfaktura fra forhandler.


Vi henviser forøvrig til Hansgrohes generelle salgs- og leveringsbetingelser

 • Reklamasjonsprosedyre og serviceformular

  Last ned Hansgrohes reklamasjonsprosedyre og serviceformular til bruk ved reklamasjonssaker.

  Last ned her (PDF, 660 KB)

Detaljerte garantivilkår

I. Generell informasjon 

Hansgrohe gir en produktgaranti på hansgrohe-produkter overfor første-sluttkunder. Denne frivillige produsentgarantien gjelder i tillegg til de lovbestemte kravene første-sluttkunder har overfor selger. Eventuelle andre krav fra første-sluttkunder overfor Hansgrohe (f.eks. på grunn av eventuelt produktansvar) forblir også uberørt (se kapittel VII).

«Første-sluttkunde» er den som har kjøpt hansgrohe-produktet direkte fra Hansgrohe eller en Hansgrohe-forhandler (f.eks. sanitærbedrifter, rørleggere, byggmarkeder) som første forbruker. «Forbruker» i henhold til denne produsentgarantien er enhver naturlig person som har kjøpt hansgrohe-produktet til privat bruk og som ikke bruker det ifm. næringsvirksomhet (f.eks. for å selge det videre eller for å montere det hos tredjeparter). 

Denne produsentgarantien gjelder kun for første-sluttkunder og kan ikke overføres. Dersom hansgrohe-produktet selges videre av første-sluttkunden, går ikke garantien videre til kjøper, uavhengig av om kjøper også er en forbruker.

II. Garantiens omfang, garantitid

Hansgrohe garanterer første-sluttkunden at hansgrohe-produktet vedkommende har kjøpt, er fritt for material-, produksjons- og konstruksjonsfeil. Som rettesnor brukes teknikkens og vitenskapens stand på produksjonstidspunktet. 

Denne garantien gjelder for alle hansgrohe-produkter i fem (5) år fra første-sluttkundens kjøpsdato, høyst seks (6) år fra produksjonsdato. Unntatt er hansgrohe-produktene som er oppgitt nedenfor – for disse hansgrohe-produktene gjelder en egen frist:

Unntak fra 5 års garanti

Artikkelnr.    

Produktnavn

Garanti

76836000 Aqittura M91 SodaSystem 210, med uttrekkbar tut, 1jet, sBox 5 år
76836000 Aqittura M91 SodaSystem 210, med uttrekkbar tut, 1jet, sBox 2 år (SodaBase)
76836670 Aqittura M91 SodaSystem 210, med uttrekkbar tut, 1jet, sBox 5 år
76836670 Aqittura M91 SodaSystem 210, med uttrekkbar tut, 1jet, sBox 2 år (SodaBase)
76836800 Aqittura M91 SodaSystem 210, med uttrekkbar tut, 1jet, sBox 5 år
76836800 Aqittura M91 SodaSystem 210, med uttrekkbar tut, 1jet, sBox 2 år (SodaBase)
76818000 null F23 Flowmeter 2 år
76837000 Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet 5 år
76837000 Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet 2 år (SodaBase)
76837670 Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet 5 år
76837670 Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet 2 år (SodaBase)
76837800 Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet 5 år
76837800 Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet 2 år (SodaBase)

 

Garantitiden forlenges ikke på grunn av tjenester utført innenfor rammen av denne produsentgarantien, særlig ikke etter reparasjon eller bytte. Garantitiden begynner ikke å løpe på nytt i slike saker. Dette endrer seg heller ikke dersom disse garantibetingelsene ligger ved erstatningsproduktet, dette utløser ikke en ny garanti, ei heller blir garantitiden fornyet.

Erstatningskrav for følgeskader eller på grunn av produktansvar godtas kun dersom ansvaret er lovbestemt.
Denne produsentgarantien gjelder kun for første-sluttkunder som har kjøpt det gjeldende produktet i et land der Hansgrohe er representert med eget utsalg eller av en forhandler. 

III. Form og frist for fremsettelse av krav, foreldelse

Fremsettelse av krav på bakgrunn av denne garantien forutsetter at første-sluttkunden skriftlig melder om feil overfor Hansgrohe eller Hansgrohe-forhandleren vedkommende har kjøpt hansgrohe-produktet fra. Feilen må meldes innen to måneder fra det tidspunktet der første-sluttkunde oppdaget eller burde ha oppdaget feilen på hansgrohe-produktet, og i alle tilfeller før garantitiden er utløpt. Det er første-sluttkundens plikt å bevise at garantitiden enda ikke er utløpt, dette kan særlig bevises ved å forelegge en kjøpskvittering for hansgrohe-produktet. 

Vår serviceformular fylles ut med følgende informasjon:

 • en detaljert feilbeskrivelse,
 • navnet og adressen til første-sluttkunden
 • en attest som viser at og når kunden har kjøpt hansgrohe-produktet, f.eks. kvittering med kjøpsdato, Hansgrohe-forhandler og produktbetegnelse og/eller Hansgrohe-artikkelnummer.

Serviceformularen sendes per e-post til info@hansgrohe.no. Etter mottak av denne vil Hansgrohe ta kontakt med avsenderen innen tre (3) arbeidsdager. Før utløp av denne fristen og anvisning om annet må produktet ikke utmonteres. Dette gjelder ikke dersom man kan vente alvorlige skader. 

Ved garantitidens utløp utløper også garantikravet. Dersom et krav har blitt fremsatt innenfor garantitiden og alle betingelser har blitt overholdt, men Hansgrohe enda ikke har imøtekommet garantikravet, utløper ikke garantikravet før det er imøtekommet.

IV. Vilkår og utelukkelse

Forutsetningen for å gjøre denne garantien gjeldende er at hansgrohe-produktene er fagmessig montert i henhold til Hansgrohes bruks- og monteringsveiledning og anerkjente tekniske metoder (dvs. av et håndverksfirma med mesterbrev eller en autorisert bedrift). Dette omfatter blant annet, men er ikke begrenset til, at vannledninger gjennomspyles fagmessig før produktet installeres og etter byggearbeider i henhold til gjeldende standard og tilpasset det enkelte produkt, at monteringen av hansgrohe-produktet er i samsvar med tegningene som følger med, og at det kontrolleres at arbeidstrykket i ledningsnettet er i samsvar med de tekniske bestemmelsene. 

Dersom Hansgrohe kan bevise eller dersom det foreligger en objektiv begrunnet mistanke om at disse forutsetningene ikke er oppfylt, kan Hansgrohe avvise garantikravet, med mindre første-sluttkunden kan bevise at forutsetningene nevnt overfor, er oppfylt.

Eventuelle bruks- og monteringsveiledninger samt eventuelle andre tekniske anvisninger er vedlagt hvert hansgrohe-produkt og er tilgjengelig på www.hansgrohe.no.

Denne produsentgarantien kan ikke brukes til å fremlegge krav ved

 • bruk av hansgrohe-produktet i næringsvirksomhet
 • manglende melding av feil eller for tidlig utmontering av det defekte hansgrohe-produktet uten godkjenning eller anvisning om dette fra Hansgrohe (se kapittel III)
 • manglende overholdelse av bruks- og monteringsveiledninger som er utlevert eller som er tilgjengelige på www.hansgrohe.no samt eventuelle sikkerhetsforskrifter
 • ikke fagmessig vedlikehold eller reparasjon av hansgrohe-produktet, især reparasjon eller vedlikehold ved hjelp av annet enn originale hansgrohe reservedeler.
 • ikke fagmessig installasjon eller idriftsettelse
 • bruk av hansgrohe-produktet ikke i overensstemmelse med tiltenkt eller anbefalt bruk eller som regnes som uhensiktsmessig bruk eller misbruk (inkludert idriftsettelse med annen væske enn rent drikkevann)
 • modifikasjon av produktet, især montering, demontering eller bytte av enkelte deler eller komponenter på hansgrohe-produktet
 • hansgrohe-produkter der serienummeret eller produksjonsdatoen har blitt fjernet fra produktet, endret eller blitt gjort ugjenkjennelig

Denne produsentgarantien dekker ikke 

 • produktfeil som skyldes transport, montering eller ytre krefter (støt, slag, fall)
 • produktfeil eller skader som er forårsaket av selger, montør eller tredjeparter
 • produktfeil som skyldes vanlig slitasje (f.eks, skrapemerker, riper) eller hærverk (ved skader forårsaket ved uaktsomhet antas en delvis skyld)
 • slitedeler, f.eks. pakninger, slanger
 • forbruksmateriell, f.eks. batterier, filter eller perlator
 • brudd på skjøre deler, f.eks. glass, lyspærer, speil
 • ubetydelige avvik i hansgrohe-produktet fra normen som ikke påvirker hansgrohe-produktets bruksverdi
 • smuss som spyles inn, trykkstøt, særlig varmtvannstrykkstøt, kalkavleiringer, is eller andre miljøpåvirkninger (f.eks. fukt, varme), drifts- og betjeningsfeil, aggressive miljøpåvirkninger, kjemikalier, rengjøringsmidler, over-/undertrykk eller over-/underspenning på ledning
 • skader som skyldes force majeure eller naturkatastrofer, innbefattet men ikke begrenset til, oversvømmelser, lynnedslag, brann, frost eller variabel strømforsyning
 • følgeskader fra mangler samt
 • prototype- eller utstillingsprodukter, 2. valg-produkter eller lignende

V. Hva garantien omfatter

Dersom det foreligger en garantisak i henhold til avsnitt I.–IV., vil Hansgrohe oppfylle produsentgarantien ved at Hansgrohe etter eget skjønn og ved overholdelse av bestemmelsene nedenfor 1) reparerer eller leverer nødvendige reservedeler til eller 2) erstatter det berørte hansgrohe-produktet eller 3) erstatter kjøpssummen overfor første-sluttkunden.

 1. Reparasjon
  Det vanlige er at første-sluttkunden, etter forhåndssamtykke fra Hansgrohe, får hansgrohe-produktet reparert hos en lokal fagmann. I slike tilfeller vil produsentgarantien omfatte gratis levering av nødvendige reservedeler. Dersom Hansgrohe gir skriftlig tilsagn om at selskapet selv vil gjennomføre reparasjonen, skal Hansgrohe betale kostnadene som oppstår i forbindelse med reservedeler, montering og egne arbeidskostnader samt eventuelle utgifter til transport og forsendelse av hansgrohe-produktet. Første-sluttkunden skal sørge for at det feilaktige hansgrohe-produktet er tilgjengelig.
 2. Erstatning
  Dersom produktet erstattes, vil det feilaktige hansgrohe-produktet gratis erstattes med et nytt av samme slag, kvalitet og type. Dersom hansgrohe-produktet ikke lenger produseres på det tidspunktet feilen varsles, har Hansgrohe rett til å levere et sammenlignbart erstatningsprodukt. Transport eller frakt til og fra Hansgrohe eller Hansgrohe-forhandler samt alle tiltak i sammenheng med erstatningen av hansgrohe-produktet (inkludert utmontering og ny montering) skal kun utføres med forhåndssamtykke fra Hansgrohe. Dersom Hansgrohe samtykker i tiltaket som er planlagt, vil Hansgrohe betale utgiftene som oppstår når tiltaket gjennomføres. Første-sluttkunden er forpliktet til selv å hente det nye hansgrohe-produktet hos den nærmeste Hansgrohe-forhandleren, såfremt ikke noe annet er avtalt. Det erstattede hansgrohe-produktet går over i Hansgrohes eie i forbindelse med utmonteringen.
 3. Erstatning av kjøpsprisen
  Dersom Hansgrohe velger å betale tilbake kjøpsprisen og bekrefter dette skriftlig, skal første-sluttkunden gi tilbake det feilaktige hansgrohe-produktet, og Hansgrohe erstatter kjøpsprisen. Etter at kjøpsprisen er tilbakebetalt, går det feilaktige hansgrohe-produktet over i Hansgrohes eie.

VI. Følger ved uberettiget fremsettelse av garantikrav

Dersom kunden melder en feil som garantisak uten at forutsetningene i denne produsentgarantien er møtt, skal første-sluttkunden selv ta kostnadene for frakt eller transport av produktet. Dessuten skal første-sluttkunden selv ta kostnadene, inkludert ev. arbeidskostnader, som har oppstått for Hansgrohe på grunn av eventuell utmontering eller undersøkelse eller transport av produktet.
Dersom første-sluttkunden blir informert om at feilen ikke omfattes av garantien og hva det anslagsvis vil koste å reparere feilen og likevel ønsker at reparasjonen skal utføres, skal første-sluttkunden dekke kostnadene for reservedeler og arbeid selv.
Dersom hansgrohe-produktet ikke oppviste den reklamerte mangelen allerede ved utlevering, kan Hansgrohe avgjøre i hvert enkelt tilfelle om mangelen likevel skal rettes som goodwillreparasjon. I slike tilfeller har første-sluttkunden ikke noe lovhjemlet krav på at manglene skal repareres.

VII. Andre rettigheter

Første-sluttkundens rettigheter i tilknytning til denne frivillige produsentgarantien kommer i tillegg til lovfestede rettigheter. 
Produsentgarantien påvirker ikke andre, ev. mer omfattende, lovbestemte eller avtalemessige rettigheter (spesielt garantirettigheter) som første-sluttkunden har overfor hansgrohe-forhandleren kunden kjøpte hansgrohe-produktet fra.
Første-sluttkundens lovbestemte rettigheter overfor Hansgrohe hverken begrenses eller erstattes av denne garantien. Dette gjelder især ufravvikelige lovbestemte ansvarsforskrifter i henhold til produktansvarsloven eller for Hansgrohes eventuelle erstatningsansvar.
Første-sluttkundens rettigheter består uavhengig av om det foreligger en garantisak eller om garantikrav fremsettes av første-sluttkunden.

VIII. Kontakt

Hansgrohe AS
Postadresse:
Jegstrupvej 6
8361 Hasselager
Danmark

info@hansgrohe.no

Dyktige partnere

FINN BADEROMSUTSTILLINGER NÆR DEG