Produsentgaranti: 5 år

5-årsgarantien som en kjerneverdi i bedriftsfilosofien

En kjerneverdi i virksomheten til hansgrohe er alltid å levere produkter med fremragende kvalitet til våre kunder. Derfor gir vi forbrukerne en frivillig produsentgaranti på fem år på våre produkter. Forutsetninger og detaljer finner du i garantivilkårene nedenfor. 

5 års produsentgaranti for hansgrohe-produkter

Våre garantivilkår

5 års produktgaranti (gjeldende for produkter kjøpt etter 01.01.2010):

Hansgrohe garanterer at våre produkter ikke har fabrikasjonsfeil. Skulle det imidlertid oppstå en feil eller mangel på et produkt i opp til 5 år fra kjøpsdato, vil Hansgrohe uten omkostninger reparere eller bytte produktet ved retur til Hansgrohe A/S. Forutsetningen er at produktet er korrekt innstallert av autorisert rørlegger, samt at det er anvendt i henhold til vår montering-og rengjøringsveiledning. En feil som oppstår pga. utenforliggende forhold, ukorrekt installasjon, dårlig vannkvalitet eller urenheter i vannet, er ikke å regne som en produksjonsfeil og vil derfor ikke være omfattet av garantien.

Det er 2 års garanti på hansgrohe Pontos Scount (art. nr. 15887000) og hansgrohe SodaBase.

5 års lekkasjegaranti: 

Hansgrohes lekkasjegaranti sikrer omkostningsfri bytting av alle reservedeler som skal benyttes i de tilfellene hvor et armatur begynner å dryppe i løpet av de første 5 år etter montering.

15 års reservedelsgaranti: 

Hansgrohe gir videre 15 års reservedelsgaranti hvilket sikrer at en reservedel til et produkt kan leveres i minimum 15 år etter at produktet er utgått av produksjon.

Ved større skader:

Utfør kun "førstehjelp" og kontakt deretter Hansgrohe på tlf. 32 79 54 00 samt ditt forsikringsselskap før du gjør ytterligere.

Vi henviser forøvrig til Hansgrohes generelle salgs- og leveringsbetingelser

 • Reklamasjonsprosedyre og serviceformular

  Last ned Hansgrohes reklamasjonsprosedyre og serviceformular til bruk ved reklamasjonssaker.

  Last ned her (PDF, 660 KB)
 • Last ned her

  hansgrohe produktgaranti

  Vi gir forbrukerne en frivillig produsentgaranti på fem år på våre produkter. Les mer her.

  Last ned her (PDF, 2.3 MB)

Utdypende garantivilkår

hansgrohes garanti gjelder uavhengig av lovbestemte ansvarsbestemmelser, f.eks. produktansvarsloven, og uavhengig av om det foreligger forsett eller grov uaktsomhet, skader på liv, legeme eller helse, som er forårsaket av hansgrohe eller hansgrohes personell.

I denne produsentgarantien menes med "forbruker" enhver fysisk person som er eier av produktet og som ikke har kjøpt produktet for å selge det videre eller for å installere det hos tredjeparter som ledd i næringsvirksomhet eller yrkesutøvelse.

Garanti – garantitid

Garantien gjelder hansgrohe-produkter som er kjøpt fra og med 1.1.2010 (kjøpskvittering):

hansgrohe garanterer forbrukerne at produktene er frie for materialfeil, produksjonsfeil og konstruksjonsfeil. Som rettesnor brukes teknikkens og vitenskapens utviklingsnivå på produksjonstidspunktet. Produktet må ha hatt feilen som har forårsaket skaden, allerede på dette tidspunktet. Erstatningskrav for følgeskader eller på grunn av produktansvar godtas kun dersom ansvaret er lovbestemt.

Denne garantien gjelder for alle hansgrohe-produkter i fem år fra kjøpsdato, høyst seks år fra produksjonsdato. Garantitiden forlenges ikke på grunn av tjenester utført innenfor rammen av denne garantien, særlig ikke etter reparasjon eller bytte. Garantitiden begynner ikke å løpe på nytt i slike saker.

Skriftlig melding av feil

Rettigheter i tilknytning til denne garantien kan forbrukeren gjøre gjeldende i garantitiden ved å gi skriftlig melding om feil til hansgrohe eller til forhandleren som den første kunden har kjøpt produktet hos. Et annet vilkår er at forbrukeren varsler om feilen innen to måneder etter at feilen ble oppdaget eller skulle ha vært oppdaget. Forbrukeren er forpliktet til å dokumentere at garantitiden ikke har utløpt (f.eks. med kjøpskvittering).
hansgrohe har eventuelt rett til å fastslå begynnelsen av garantitiden ut fra produksjonsdatoen.

Hva garantien omfatter

hansgrohe står fritt til å reparere eller bytte produktet eller til å betale tilbake kjøpsprisen til forbrukeren.

Det vanlige er at forbrukeren, etter forhåndssamtykke fra hansgrohe, får produktet reparert hos en lokal fagmann. I slike tilfeller vil garantien dekke gratis levering av nødvendige reservedeler. Dersom hansgrohe gir skriftlig tilsagn om at selskapet selv vil gjennomføre reparasjonen, skal hansgrohe betale kostnadene som oppstår i forbindelse med reservedeler, installering og egne arbeidskostnader samt eventuelle utgifter til transport og forsendelse av produktet. Forbrukeren skal sørge for at produktet er tilgjengelig.

Dersom produktet byttes, vil det gamle produktet gratis erstattes med et nytt av samme slag, kvalitet og type. Dersom produktet ikke lenger produseres på det tidspunktet når feilen varsles, har hansgrohe rett til å levere et lignende produkt. Transport eller forsendelse til og fra hansgrohe eller til og fra forhandler, demontering og installasjon samt andre, særlige inngrep skal kun utføres etter tillatelse gitt på forhånd av hansgrohe. Dersom hansgrohe samtykker i tiltaket som er planlagt, vil hansgrohe betale utgiftene som oppstår når tiltaket gjennomføres. Forbrukeren er forpliktet til selv å hente det nye produktet hos den nærmeste hansgrohe-forhandleren, hvis ikke noe annet er avtalt.

Dersom hansgrohe velger å betale tilbake kjøpsprisen og bekrefter dette skriftlig, skal forbrukeren gi tilbake produktet, og hansgrohe erstatter kjøpsprisen.

Vilkår og utelukkelse

Forutsetningen for at denne garantien skal være gyldig, er at hansgrohe-produktene er fagmessig montert og vedlikeholdt i henhold til bruksanvisningen og anerkjente tekniske metoder (f.eks. av et håndverksfirma hvor lederen har mesterbrev, eller en autorisert bedrift), at bruksanvisningene er fulgt og at produktene brukes i henhold til de tekniske instruksene og vedlikeholdsinstruksene fra hansgrohe.

Dette omfatter blant annet, men er ikke begrenset til, at vannledninger gjennomspyles fagmessig før produktet installeres og etter byggearbeider i henhold til gjeldende standard, at installasjoner er i samsvar med tegningene som følger med, og at det kontrolleres at arbeidstrykket i ledningsnettet er i samsvar med de tekniske bestemmelsene.

Monteringsanvisning, bruks- og vedlikeholdsanvisning er vedlagt hvert produkt og kan lastes ned på www.hansgrohe.no.

Garantien dekker ikke:

 • slitedeler, f.eks. pakninger, på grunn av slitasje,

 • skjøre deler, f.eks. glass, lyspærer, fordi de kan knuses,

 • forbruksmateriell, f.eks. batterier, filter eller perlator, på grunn av forbruk,

 • ubetydelige avvik i Hansgrohe-produkter fra normen, som ikke påvirker produktets bruksverdi,

 • smuss som spyles inn, trykkstøt, kalkavleiringer, drifts- og betjeningsfeil, skader på grunn av et aggressivt miljø, kjemikalier, rengjøringsmiddel,

 • mangler ved produktet som skyldes installasjon, transport og prøvedrift av det kjøpte produktet,

 • skader som er forårsaket av feil og mangler ved Hansgrohe-produktet,

 • utstillingsprodukter o.l.


Garantien slutter å være gyldig dersom:

 • monterings-, vedlikeholds- og bruksanvisningene som er blitt overlevert eller stilt til rådighet under www.hansgrohe.no, ikke følges,

 • montering, vedlikehold, reparasjon eller pleie utføres av en person som ikke er kvalifisert til dette arbeidet,

 • produktskader er forårsaket av selger, rørlegger eller tredjeperson,

 • skader skyldes vanlig slitasje eller hærverk, ved skader som skyldes uaktsomhet, skal skyldfordelingen fastlegges i fellesskap,

 • installasjon eller idriftsettelse ikke er fagmessig utført,

 • vedlikehold mangler eller er uriktig utført,

 • produktet ikke ble eller blir brukt i samsvar med det fastsatte formålet,

 • skadene skyldes force majeure eller naturkatastrofer, særlig, men ikke begrenset til,

 • oversvømmelse, brann eller frostskader.

Hva garantien ikke omfatter

Dersom det viser seg at en produktfeil ikke dekkes av garantien, skal forbrukeren selv betale kostnadene i forbindelse med forsendelse og transport av produktet. Videre skal forbrukeren betale kostnader inkludert eventuelle arbeidskostnader, i forbindelse med undersøkelse, demontering og montering av produktet.
Dersom forbrukeren blir informert om at feilen ikke omfattes av garantien og hva det anslagsvis vil koste å reparere feilen, og likevel ønsker at reparasjonen skal utføres, skal forbrukeren også betale kostnadene for reservedeler og arbeid.

Dersom produktet ikke hadde mangelen allerede ved utleveringen, kan hansgrohe avgjøre i hvert enkelt tilfelle om mangelen eventuelt skal rettes likevel. I slike tilfeller har forbrukeren ikke noe lovhjemlet krav på at manglene skal opprettes.

Lovfestede rettigheter

Forbrukerens rettigheter i tilknytning til garantien kommer i tillegg til lovfestede rettigheter. Dersom de lovfestede rettighetene er mer fordelaktige for forbrukeren, kan de ikke begrenses av garantibestemmelsene. Likeledes vil garantibestemmelsene ikke berøre rettighetene som første kunde og eventuelt forbrukeren har mot selgeren som første kunde har kjøpt produktet hos.

Oppfyllelsessted, verneting og lovvalg

Denne garantien skal omfattes av norsk rett, og loven om internasjonale kjøp (CISG) kommer ikke til anvendelse. (CISG står for United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, og gjelder internasjonale varekjøp, inngått i Wien 11. april 1980). Oppfyllelsessted for forpliktelsene i tilknytning til denne garantien er Oslo, Norge. Verneting er Oslo, Norge.

Hansgrohe AS
Postadresse:
Jegstrupvej 6
8361 Hasselager
Danmark

Dyktige partnere

FINN BADEROMSUTSTILLINGER NÆR DEG