Opdatert juni 2024

Hansgrohe A/S’ generelle salgs- og leveringsbetingelser

I. Anvendelsesområde

Dersom ikke annet uttrykkelig er skriftlig angitt, gjelder disse kjøps- og leveringsbetingelsene fra selskapet Hansgrohe A/S ved samtlige tilbud, kjøpekontrakter, oppdrag og leveranser som Hansgrohe A/S foretar til kjøper. De gjelder også ved fremtidige forretningsforbindelser selv om de ikke uttrykkelig gjentas i slike sammenhenger. Andre generelle forretningsforbindelser fra kjøper avvises hermed, selv om dette ikke uttrykkelig erklæres i slike sammenhenger.

II. Avtaleinngåelse

 1. Tilbudene fra Hansgrohe står fritt så lenge de ikke uttrykkelig er betegnet som bindende i tilbudsteksten. Avtalen trer i kraft fra det øyeblikk Hansgrohe bekrefter oppdraget skriftlig overfor kjøperen.
 2. Dokumentene som Hansgrohe gir kjøper i forbindelse med avtaleinngåelsen, for eksempel bilder og tegninger, samt tekniske data fastsatt av Hansgrohe, er bindende. Tekniske endringer eller utbedringer eller konstruksjonsendringer kan tillates dersom de er akseptable for kjøper.

III. Leveringsomfang, transport og risikooverføring

 1. Partene er enige om at leveransen i prinsippet skal skje “fra fabrikken”. Risikoen overføres på kjøper senest når varen som skal leveres, er sendt fra fabrikken eller forsendelsesstedet. Dersom forsendelsen utsettes på grunn av kjøpers opptreden eller omstendigheter som Hansgrohe ikke er ansvarlig for, går risikoen over på kjøper så snart sistnevnte har fått beskjed om at varen er klar til forsendelse.
 2. Dersom ikke annet er avtalt, skal kjøper på egen bekostning tegne en transportforsikring på grunnlag av de generelle betingelsene som gjelder for slik forsikring. Forsikringen skal dekke risikoen forbundet med transport av varen fra forsendelsesstedet til det avtalte leveringsstedet.
 3. Hansgrohe sikrer, at produkter sendt fra Hansgrohe til kjøper overholder lovgivningen i det/de land(ene), hvor kjøpers forretningssted befinner seg. Hvis kjøper etter mottakelse av produktene eksporterer disse til tredjeland, er det kjøpers plikt å sikre, at produktene overholder lovgivningen i det gjeldende landet. Hvis kjøper velger å eksportere produkter til tredjeland, bærer utelukkende kjøper ethvert ansvar i tilfelle av, at produktene ikke lever opp til lokale regler og lover.

IV. Leveringsfrist og force majeure

 1. Leveringsfrister som ikke uttrykkelig er angitt som forpliktende, er ikke-forpliktende. Leveringsfristene regnes tidligst fra det tidspunkt da selger har mottatt all dokumentasjon som er nødvendig for å definere oppdragets innhold, hvis det er avtalt at kjøper skal fremlegge slik dokumentasjon, samt første delbetaling. En leveringsfrist anses som overholdt når varen er lagt frem til forsendelse eller når det er angitt at den er klargjort for leveranse innen avtalt frist.
 2. Leveringsfristen forlenges hvis det inntrer omstendigheter som Hansgrohe ikke er ansvarlig for og som har vesentlig innvirkning på varens fabrikasjon eller avlevering, spesielt streiker og andre forhold med konsekvenser for Hansgrohe eller underleverandører (uforskyldte driftsforstyrrelser). Fristen forlenges da med det antallet dager driftsforstyrrelsen varer. Hvis det tross alle rimelige anstrengelser ikke er mulig å oppfylle avtalen på grunn av uforskyldt driftsforstyrrelse, fritas Hansgrohe fra sin oppfyllelsesplikt.
 3. Hvis leveringsfristen forlenges på grunn av nevnte omstendigheter eller hvis Hansgrohe fritas for sin leveringsplikt, kan ikke kjøperen gjøre gjeldende noe erstatningskrav av noen art mot Hansgrohe. Hansgrohe er heller ikke ansvarlig for uforskyldte driftsforstyrrelser i forsinkelsestiden. Hansgrohe forplikter seg til å underrette kjøperen hvis det inntrer en slik omstendighet.
 4. Før leveringsfristen utløper har Hansgrohe rett til å foreta delleveringer og utstede delfakturaer i avtalt omfang.
 5. Hvis forsendelsen eller leveransen forsinkes etter ønske fra kjøper eller grunnet omstendigheter forårsaket av forhold innen kjøpers risiko- eller ansvarsområde, skal kjøper erstatte utgifter for ekstra lagring samt renter på kapitalinvesteringen som svarer til varen. Ved lagring utført av Hansgrohe svarer erstatningskravet til minst 0,5 % av utestående fakturabeløp for hver gjenstående betalingsmåned regnet fra mandagen etter datoen det ble meddelt at varen var klar til forsendelse. Det skal være mulig å bevise at påført tap er mindre enn dette. Hansgrohe har rett til å forføye over varen på annen måte etter utløpet av en rimelig frist, og levere til kunden med en rimelig forlenget frist.

V. Priser

 1. Leveringene foretas til de priser som er offentliggjort i prislisten som gjelder på leveringsdatoen angitt av kjøper. Alle priser gjelder fra fabrikken/forsendelsesstedet. Dersom ikke annet er oppgitt, anses alle priser for å være angitt i euro. De omfatter ikke transport-, forsikrings- eller eventuelle installasjons- og instruksjonskostnader eller lovlig fastsatt merverdiavgift.
 2. Hansgrohe forbeholder seg retten til å legge på prisene hvis det etter avtalens inngåelse oppstår kostnadsøkninger, særlig på grunn av tariffavtaler, markedsbetingede inntakspriser eller økning av råvareprisene. På kjøpers anmodning kan slik prisøkning spesifiseres og forklares.
 3. Dersom ordreverdien er lavere enn NOK 1 500,00, faktureres et minimum kjøpsgebyr på NOK 250,00. Dersom ordreverdien er mellom NOK 1 500,00 og NOK 15 000,00, faktureres NOK 500,00.
 4. Bestillinger med en nettoordreverdi på NOK 15 000,00 eller mer leveres uten fraktkostnader.

VI. Betaling og betalingsforsinkelse

 1. Betalinger skal utføres umiddelbart til Hansgrohe etter mottak av faktura. Betalingen skal tilsvare beløpet som er oppgitt i regningen uten fratrekk. Hansgrohe forbeholder seg uttrykkelig retten til å avvise sjekker. Sjekker godtas som betaling og anses som sådan kun etter innløsning. Alle betalinger skal være gebyrfrie. Ved sjekkbetaling skal kjøperen dekke diskonto- og innkasseringskostnader samt andre bankgebyrer. Innkomne betalinger avregnes først fra kostnader, så fra renter og så fra det til enhver tid gjeldende hovedkravet.
 2. Ved betalingsforsinkelse beregnes lovlig fastsatte morarenter, men minst 9 % i året. Ved påvist mindre skade gjelder erstatning med renter opptil lovlig fastsatt rentesats.
 3. Kjøper har kompensasjons- og tilbakeholdelsesrettigheter overfor krav fra Hansgrohe kun dersom motfordringen er ubestridt eller fastsettes å være rettslig gyldig.
 4. Overføring av krav forutsetter Hansgrohes samtykke.
 5. Hvis det fastslås etter inngått avtale eller utført leveranse at kjøper ikke (lenger) er solvent, for eksempel hvis det er innledet tvangsfullbyrdelsestiltak mot ham eller det inntrer en annen formuesforverring, kan Hansgrohe straks gjøre gjeldende fordringer som ennå ikke er forfalt samt fordringer som det er inngitt en sjekk for. I disse tilfellene og hvis forfalte regninger tross purring ikke betales, kan Hansgrohe forlange forhåndsbetaling eller finansielle garantier for fremtidige leveranser og erklære at levering kun skal skje mot oppkrav. Dersom kjøper ikke oppfyller dette kravet, har Hansgrohe krav på å trekke seg fra avtalen eller forlange øyeblikkelig betaling for leverte varer. Ved slik avtaleopphevelse skal kjøper erstatte kostnadene som inntil da er oppstått, inkludert fortjenestetap.

VII. Forbehold om eiendomsrett

 1. Selskapet Hansgrohe forbeholder seg eiendomsrett til den leverte varen til det har mottatt betaling for samtlige fordringer som er oppstått på tidspunktet for avtaleinngåelsen i tilknytning til forretningsforbindelsen med kjøper, inkludert samtlige fordringer som på dette tidspunktet er oppstått gjennom tilstøtende oppdrag, etterbestillinger eller bestillinger av reservedeler. Hvis verdien av alle garantier som Hansgrohe yter, overstiger med mer enn 20 % verdien av alle garanterte krav, skal Hansgrohe etter ønske fra kjøper frigi en tilsvarende del av garantiene.
 2. Hvis kjøper opptrer i strid med avtalen og særlig ved betalingsforsinkelse, har Hansgrohe rett til å ta leveransen tilbake. Tilbakehenting eller beslagleggelse av leveransen fra Hansgrohes side betyr ikke opphevelse av avtalen, dersom Hansgrohe ikke bekrefter dette uttrykkelig i skriftlig form. Hansgrohe har realisasjonsrett. Realisasjonsresultatet skal fratrekkes kjøpers forpliktelser, minus rimelige realisasjonskostnader. Kjøper er forpliktet til å behandle leverte varer med omhu. Særlig er han forpliktet til å forsikre dem mot brann, vannskade, storm, innbrudd og tyveri for et beløp som tilsvarer nyverdi. Krav som oppstår ved skader, skal overføres til Hansgrohe. Eventuelt påkrevde vedlikeholds- og inspeksjonsarbeider må utføres av kjøper for egen regning.
 3. Kjøper har ikke rett til å forpante leverte varer eller benytte dem til garanti. Ved beslagleggelse eller andre inngrep fra en tredjepart skal kjøper øyeblikkelig gi skriftlig melding om dette, slik at selskapet Hansgrohe kan inngi innsigelse, og stille til Hansgrohes rådighet alle opplysninger og dokumenter som er nødvendige for å ivareta selskapets rettigheter. Namsmenn eller tredjepersoner skal henvises til Hansgrohes eiendom. Hvis en tredjeperson ikke er i stand til å betale erstatning til Hansgrohe for rettslige eller utenomrettslige kostnader ved en innsigelse, er kjøper ansvarlig for utfallet som dermed oppstår for selskapet Hansgrohe, med forbehold for øvrige krav selskapet kan fremsette for skader, endring eller ødeleggelse av varen.
 4. Kjøper kan kjøpe tilbake eller bearbeide varen i vanlig forretningsgang. Kjøper avstår allerede nå til Hansgrohe alle fordringer overfor avtakere eller tredjepersoner som tilsvarer fakturaens sluttbeløp inkludert merverdiavgift og som har oppstått ved videresalg. Dette gjelder uansett om varen eller solgt videre i bearbeidet eller ubearbeidet form. Hansgrohe godtar avståelsen. Ved kassakreditt mellom kjøper og kjøpers avtaker gjelder fordringen som kjøper på forhånd har avstått til Hansgrohe, det anerkjente saldobeløpet samt, ved insolvens fra avtakerens side, den da eksisterende “kausale” saldoen. Kjøperen har rett til å innkreve fordringene også etter avståelsen. Retten til selv å innkreve fordringen er ikke berørt av dette. Hansgrohe vil ikke selv innkassere fordringen så lenge kjøperen oppfyller sine betalingsforpliktelser ut fra de avtalte rammene, ikke er forsinket med betalinger og så lenge det ikke foreligger noe krav om insolvensbehandling.
 5. Kjøper forplikter seg til å sette opp, på selskapet Hansgrohes anmodning, en nøyaktig liste over alle fordringer som selskapet har krav på, med navn og adresse på avtakerne, beløp, fakturadatoer osv., gi det alle nødvendige opplysninger med sikte på å gjøre gjeldende den avståtte fordringen, gjøre det mulig for selskapet å kontrollere disse opplysningene og angi denne avståelsen overfor avtakerne.
 6. Kjøper erklærer allerede sitt samtykke til at personer Hansgrohe gir i oppdrag å avhente en vare som forblir Hansgrohes eiendom (forbeholdsvare), gis adgang til tomt eller bygninger der varen befinner seg.
 7. Den leverte varens bearbeidelse eller ombygging fra kjøpers side anses alltid som foretatt på Hansgrohes vegne. Hvis varen bearbeides med andre gjenstander som ikke tilhører Hansgrohe, krever Hansgrohe medeierrett til den nye varen basert på den leverte varens verdi i forhold til de andre gjenstandene på bearbeidelsestidspunktet. For varer som oppstår ved bearbeidelse, gjelder for øvrig det samme som for varer som leveres med forbehold. Hvis det skjer bearbeidelse, blanding eller mangfoldiggjøring av varen på en måte som gjør at kjøpers vare skal anses som en hovedvare, skal kjøper overføre andelsmessig medeierskap til Hansgrohe. Kjøper forvalter ene- eller medeierskapet som dermed oppstår, på Hansgrohes vegne.

VIII. Krav ved defekter - foreldelsesfrist

 1. Krav fra kjøper angående defekter forutsetter at kjøper har oppfylt sine lovlig fastsatte undersøkelses- og klageplikter.
 2. Ved defekt på en levert vare har kjøper følgende rettigheter:
  a) Hansgrohe er forpliktet til å løse dette problemet, og skal etter eget skjønn reparere eller bytte den defekte varen.
  b) Foreldelsesfristen for krav ved defekter er ett år fra leveringsdato. Kjøper skal øyeblikkelig gi Hansgrohe melding om defekter ved leverte varer. Utbyttede deler forblir Hansgrohes eiendom. Dette endrer ikke den lovlig fastsatte foreldelsesfristen for byggevirksomhet og byggevarer (BGB - tysk sivillovbok, § 438 avsnitt 1, nr. 2) eller for byggefirmaets klagerett til leverandør (tysk sivillovbok, §§ 478, 479).
  c) Hvis reparasjonen slår feil, har kjøper krav på å trekke seg fra avtalen eller få redusert kjøpsprisen. Opphevelse av avtalen er utelukket hvis avtalebruddet fra Hansgrohes side er av uvesentlig art.
  d) Kjøper skal gi etter avtale med selskapet Hansgrohe gi det tid og anledning til å foreta alle reparasjoner og delleveranser som det anser som nødvendige. I motsatt fall er ikke Hansgrohe ansvarlig for følgene som da oppstår. Hvis kjøper av driftsmessige grunner ønsker rask og mer kostbar utrykning fra tekniker eller arbeid utenfor normal arbeidstid, må han bære merutgiftene (for eksempel overtidstilskudd, lengre reisetid) som er forbundet med dette.
  e) For reservedeler og reparasjoner ytes samme garanti som for den opprinnelige leverte varen, men med tidsbegrensning til utløpsdatoen for den opprinnelige leverte varen.
 3. Kjøper er alene ansvarlig for skader som skyldes naturlig slitasje, uegnet eller feil anvendelse, feil montasje eller idriftsetting fra kjøpers eller en tredjeparts side, feil eller skjødesløs behandling, overdreven bruk, uegnede driftsmidler eller kjemiske, elektrokjemiske eller elektriske årsaksforhold, dersom disse ikke kan tilskrives Hansgrohe.

IX. Retur

Varer som er levert av Hansgrohe, blir i prinsippet ikke tatt tilbake hvis det ikke kan bevises at de er defekte. Hvis Hansgrohe likevel unntakelsesvis er villig til dette etter forutgående skriftlig avtale, beregnes et bearbeidelsesgebyr på 25 % av varens nettoverdi i tillegg til lovlig fastsatt merverdiavgift. Bestilleren dekker risiko og kostnader knyttet til transport.

X. Krav på skadeerstatning

 1. Hansgrohe er i henhold til lovfestede bestemmelser ansvarlig ved dødsfall, personskader eller helsemessige følger som skyldes uaktsomt avtalebrudd eller forsettlig eller uaktsomt avtalebrudd fra en av Hansgrohes lovlige representanter eller underleverandører.
 2. For øvrige skader gjelder følgende:
  a) Hansgrohe er i henhold til lovfestede bestemmelser ansvarlig for skader som skyldes avtalebrudd ved grov uaktsomhet fra Hansgrohes side eller forsettlig eller grovt uaktsomt avtalebrudd fra en av Hansgrohes lovlige representanter eller underleverandører.
  b) Hansgrohes ansvar begrenser seg til forutsigbare, avtalerelevante skader som skyldes brudd på viktige forpliktelser i avtalen grunnet ikke-grov uaktsomhet fra firmaet Hansgrohe, dets lovlige representanter eller underleverandører, og kan ikke overstige verdien av den leverte varen.
  c) Denne avtalen utelukker erstatningskrav for øvrige skader ved brudd på sekundære eller uvesentlige forpliktelser grunnet ikke-grov uaktsomhet.
  d) Avtalen utelukker også skadeerstatningskrav grunnet forsinkelse knyttet til ikke-grov uaktsomhet. Kjøpers lovlig fastsatte rettigheter etter utløpet av en rimelig frist forblir uberørt.
 3. Ansvarsbegrensningene gjelder ikke hvis Hansgrohe bevisst skjuler en defekt eller har påtatt seg garanti for varens sammensetning.
 4. Kjøper kan kreve erstatning for påløpne utgifter i stedet for skadeerstatningskrav ved manglende oppfyllelse.

XI. Ansvar for indirekte skader

Hansgrohe fraskriver seg ansvar for indirekte skader som skyldes levering av defekte varer, for eksempel produksjonsutfall, manglende fortjeneste og økte utgifter, bortsett fra tilfeller av forsettlighet eller grov uaktsomhet.

XII. Opphevelse av kjøpeavtalen

 1. Ved opphevelse av kjøpeavtalen (for eksempel ved at en av partene trer ut av avtalen), skal kjøper som forhåndsytelse avgi den leverte varen til Hansgrohe med forbehold for det øvrige forløpet i henhold til følgende avsnitt. Hansgrohe har rett til å avhente den leverte varen fra kjøpers lokaler.
 2. Hansgrohe kan videre forlange en rimelig godtgjørelse fra kjøper for forringelse eller ødeleggelse av varen eller et annet forhold innen kjøpers risiko- og ansvarsområde som er oppstått eller oppstår og gjør det umulig å utlevere varen.
 3. I tillegg kan Hansgrohe forlange godtgjørelse for utnyttelse eller bruk av den leverte varen hvis denne varens verdi har sunket i perioden mellom installasjonsavslutningen og tidspunktet da Hansgrohe igjen fullstendig overtok den. Denne verdiforringelsen beregnes ut fra forskjellen mellom totalprisen som ble angitt i oppdraget, og nåtidsverdien gjennom salgsinntekt eller, dersom salg ikke er mulig, ved evaluering fra en edsvoren sakkyndig.

XIII. Overdragelse

Overdragelse av kjøpers rettigheter og/eller overføring av kjøpers forpliktelser i denne avtalen kan ikke skje uten Hansgrohes skriftlige samtykke.

XIV. Bestemmelser om eksportkontroll

 1. De leverte varene kan være underlagt bestemmelsene om eksportkontroll som gjelder i Forbundsrepublikken Tyskland, Den europeiske union, De forente stater eller andre land. Ved senere eksport til utlandet av den leverte varen er kjøperen ansvarlig for at lovlig fastsatte bestemmelser overholdes.
 2. Kjøper er klar over at visse leverte varer kan falle innenfor rammen av EU-Russland-embargoen. Kjøper forplikter seg derfor til ikke å reeksportere slike leverte varer som omfattes av embargoen til Russland eller for bruk i Russland.
 3. Hansgrohe påpeker derfor at Hansgrohe ved brudd på forbudet er rettslig forpliktet (a) til å melde bruddet til myndighetene umiddelbart og (b) til å revurdere forretningsforholdet med kjøperen.
 4. Hansgrohe forbeholder seg retten til å si opp kontrakten øyeblikkelig ved brudd på bestemmelser om eksportkontroll. Kjøper er også forpliktet til å erstatte Hansgrohe for eventuelle skader.
 5. På forespørsel fra Hansgrohe forplikter kjøperen seg til å fremskaffe alle dokumenter og bevis som kreves for å kontrollere sluttdestinasjonen i henhold til kontrakten. Hansgrohe har også rett til å kontrollere varens oppholdssted ved hjelp av inspeksjoner på stedet selv eller av oppdrag fra tredjepart.

XV. Oppfyllelsessted, verneting og rettsvalg

 1. Oppfyllelsessted for samtlige leveranser og ytelser er det sted der leveransen skjer eller der ytelsen skal skje. For alle andre forpliktelser knyttet til avtalen er oppfyllelsesstedet lik forsendelsesstedet.
 2. Hvis de forestående vilkårene ikke gir en endelig ordning mellom partene, gjelder tysk rett. FN-kjøpsloven er utelukket.
 3. Ved avtaler med kjøpere i et medlemsland i Den europeiske union gjelder Stuttgart (Tyskland) som eneste verneting. Ved avtaler med kjøpere utenfor Den europeiske union skal samtlige tvistemål som ikke kan løses gjennom en minnelig ordning, endelig avgjøres etter voldgiftsordningen til den tyske voldgiftsinstitusjonen Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e. V., Bonn (DIS). Vanlig rettsvei er her utelukket. Voldgiftsretten kan også avgjøre om denne voldgiftsavtalen er gyldig.

XVI. Underavtaler, delvis ugyldighet

 1. Alle avtalte ordninger mellom Hansgrohe og kjøper med sikte på utførelse av denne avtalens bestemmelser, foreligger skriftlig i denne avtalen. Det finnes ingen muntlige underavtaler.
 2. Selv om en av bestemmelsene helt eller delvis er eller blir ugyldig, beholder de øvrige avtalepunktene full gyldighet.
Dyktige partnere

FINN BADEROMSUTSTILLINGER NÆR DEG