Brukervilkår

Brukervilkår for «Anbefaling av forhandler»

Status 03/2012

For bruk av «Anbefaling av forhandler»-funksjonaliteten til Hansgrohe Norge gjelder følgende brukervilkår:

1. Hva tjenesten omfatter

Brukerne av vår nettside får tilgang til funksjonaliteten "Anbefaling av forhandler". Ved hjelp av funksjonaliteten Shopfinder kan brukeren finne forhandlere og deretter sende adressedata til mottakere som brukeren har valgt, per e-post eller sms. Brukeren legger selv inn mottakere og deres adressedata (e-postadresse eller mobiltelefonnummer). Vi genererer da informasjonsinnholdet (adressedata for forhandler og nødvendige opplysninger om bedriften). Brukeren kan ikke endre eller legge til tekst i sms. Ved e-post kan brukeren legge til tekst i emnefeltet og i meldingen. Meldingen sendes ukryptert. Meldingen sendes ikke dersom mottakeren sender en erklæring til oss om at meldingen er uønsket.

2. Vårt ansvar

Funksjonaliteten «Anbefaling av forhandler» er en gratis og frivillig tjeneste vi stiller til rådighet. Den kan når som helst innstilles eller begrenses. Vi kontrollerer ikke om adressene til mottakerne, som brukeren har lagt inn, er riktige og garanterer ikke at funksjonaliteten er tilgjengelig, og heller ikke om forsendelsen per e-post eller SMS har kommet frem.

3. Brukerens ansvar

Brukeren bekrefter at mottakeren samtykker i å motta en melding.

Bortsett fra forhandlernes adressedata som vi har stilt til rådighet, er brukeren alene ansvarlig for innholdet som brukeren eller brukerens representanter eller andre personer med tilgang til brukerens konto setter sammen, velger ut og sender. I den grad brukeren kan legge til innhold eller lage det, er brukeren forpliktet til å overholde gjeldende lover. I særdeleshet er det forbudt å spre innhold som er ulovlig, strider mot opphavsretten eller er støtende. Det er ikke tillatt å bruke funksjonaliteten «Anbefaling av forhandler» til masseutsendelse av e-kort og andre former for reklame- eller markedsføringsaktiviteter eller kjedebrev. 

4. Brukerens ansvar for egne handlinger

Brukeren er ansvarlig overfor Hansgrohe dersom han/hun bryter sine kontraktsrettslige eller lovbestemte plikter.

Brukeren skal holde oss skadesløs fra eventuelle krav fra tredjeparter, som er en følge av at brukeren har krenket rettighetene til tredjeparter gjennom bruken av vår nettside. Dersom brukeren misligholder sine plikter, bryter gjeldende lov eller krenker allment aksepterte normer for vanlig skikk og bruk, forbeholder vi oss retten til å utelukke brukeren fra tjenesten midlertidig eller permanent.

Informasjon om personvern

Når du bruker vår funksjonalitet «Anbefaling av forhandler», vil vi registrere og bruke e-postadresser, mobilnummer og navn til sender og mottaker som du oppgir, samt meldingen du ev. skriver, innenfor lovens rammer og i henhold til bestemmelsene i Informasjon om personvern.

Brukervilkår for video-/filmmateriale

November 2012

Hansgrohe SE (heretter omtalt som "lisensgiver") eier opphavsrettighetene eller har en eksklusiv lisens i opphavsrettighetene til video-/filmmaterialet (heretter omtalt som "rettighetene").

Lisensgiveren eier også varemerkerettighetene til lisensgiverens produkter. Denne avtalen gjelder imidlertid ikke noen varemerkelisens, og ingenting i disse brukervilkårene kan brukes til å hevde at det er inngått en avtale om varemerkelisens.

Disse brukervilkårene kan heller ikke brukes som grunnlag for å hevde at det er inngått en avtale om salgsvirksomhet.

Det video-/filmmaterialet som stilles til rådighet på dette nettstedet, må bare benyttes i samsvar med de brukervilkårene som beskrives her. Når video-/filmmaterialet (heretter omtalt som "materialet") brukes/anvendes eller lastes ned, godtar mottakeren (heretter omtalt som "lisenstakeren") disse brukervilkårene.

 1. Lisensgiveren gir hermed lisenstakeren en ikke-eksklusiv lisens, som når som helst kan tilbakekalles, og som ikke kan overføres til andre, til å kunne benytte rettighetene kun til det ene formålet å tilby og selge lisensgiverens produkter.
 2. Lisenstakeren har rett til å benytte det materialet som er underlagt rettighetene og som han har mottatt som en del av den vanlige forretningsforbindelsen. Lisenstakeren har imidlertid ikke krav på å motta eller å få levert slikt materiale fra lisensgiveren.
 3. Lisenstakeren må ikke misbruke lisensen eller det materialet som er underlagt rettighetene.
 4. Lisenstakeren har ikke rett til å gi underlisenser.
 5. Lisenstakeren må ikke benytte eller bruke rettighetene til annet enn det bruksformålet som er beskrevet og må ikke handle på en måte som er i strid med innholdet i eller formålet med disse brukervilkårene. Lisenstakeren skal dessuten la være å foreta handlinger som ut ifra sunn fornuft etter all sannsynlighet kunne ha en ugunstig effekt på verdien, gyldigheten eller den rettslige holdbarheten av en lisensiert rettighet eller på lisensgiverens stilling som eier av en slik rettighet.
 6. Lisenstakeren skal særlig være oppmerksom på hvordan det aktuelle materialet brukes og hvor lenge det kan brukes.
 7. Det skal ikke betales noen godtgjørelse for lisensen.
 8. Lisenstakeren godtar herved at det i forholdet mellom lisenstaker og lisensgiver er lisensgiveren som er eneeier av rettighetene, at disse alltid er og forblir lisensgiverens eiendom ene og alene, og at lisenstakeren med unntak av lisensen som er gitt her, ikke har fått andre rettigheter til eller kan gjøre krav på rettighetene. Lisenstakeren skal ikke bestride lisensgiverens stilling som eier av rettighetene.
 9. Når lisensen går ut enten som følge av oppsigelse eller fordi lisensperioden er utløpt, opphører automatisk samtlige rettigheter som lisenstakeren har fått til materialet. Det samme gjelder etter utløpet av bruksperioden som er avtalt for det aktuelle materialet. Lisenstakeren skal straks slutte å bruke rettighetene og det materialet som er underlagt rettighetene.
 10. Lisensgiveren garanterer ikke den juridiske gyldigheten av rettighetene og tar intet ansvar for at rettighetene kan brukes uten å krenke rettighetene til tredjeparter.
 11. Lisenstakeren forplikter seg til å erstatte og holde lisensgiveren skadesløs med hensyn til alle krav, søksmål, tap, skader og kostnader (blant annet rettsgebyrer og advokathonorarer) som skyldes handlinger fra lisenstakerens side i forbindelse med eller på grunn av bruken av materialet.
 12. Lisenstakeren skal straks varsle lisensgiveren skriftlig om enhver krenkelse eller bestridelse av lisengiverens rettigheter til materialet som han får kjennskap til. Lisensgiveren har enerett til, men er ikke forpliktet til, å forsvare seg mot brudd på rettighetene, eller å anlegge sak mot den som har brutt rettighetene.
 13. Rettighetene gis til lisenstakeren for det aktuelle materialet i en periode som er begrenset til utløpet av den oppgitte datoen. Når denne datoen er utløpt, opphører alle rettighetene til det aktuelle materialet uten at det kreves særskilt oppsigelse.
 14. Bruken av rettighetene kan ikke brukes som grunnlag for å hevde at det er inngått noen agenturavtale mellom lisensgiver og lisenstaker.
 15. Uten skriftlig samtykke fra lisensgiveren kan ikke lisenstakeren overlate eller overdra noen av de rettighetene eller pliktene som fremgår av lisensen. Ethvert forsøk fra lisenstakerens side på å overlate eller overdra en slik rettighet eller plikt gir lisensgiveren rett til straks å si opp lisensen.
 16. Alle rettigheter er underlagt rettsreglene i Forbundsrepublikken Tyskland. Lisenstakeren vil hermed ugjenkallelig samtykke i – i den grad loven tillater det – at domstolene i Offenburg er ikke-eksklusivt verneting. Lisensgiveren har også rett til å reise sak mot lisenstakeren ved et annet verneting som har kompetanse i forhold til lisenstakeren.
 17. Disse brukervilkårene erstatter samtlige eventuelle tidligere inngåtte avtaler mellom partene om materialet.
 18. Lisensgiveren har rett til når som helst å endre disse brukervilkårene med fremtidig virkning. Endringer i de rettighetene som allerede er avtalt, må skje skriftlig.
 19. Hvis en bestemmelse i disse brukervilkårene blir erklært for ugyldig eller rettslig ikke holdbar, er partene enige om å erstatte denne bestemmelsen med en gyldig og rettslig holdbar bestemmelse som så langt som mulig er i samsvar med den planlagte økonomiske ordningen.

Brukervilkår e-kort

Siste oppdatering November 2016

For bruk av e-kortfunksjonaliteten av Hansgrohe AS gjelder følgende brukervilkår:

1. E-korttjeneste

Vi tilbyr brukerne av nettsiden www.hansgrohe.no denne e-kortfunksjonaliteten som brukeren kan benytte til å sende e-poster til valgte mottakere på e-postadresser som brukeren har oppført. Brukeren bestemmer selv hva som skal stå i meldingen, med unntak av bildene på e-kortet, som vi tilbyr et utvalg av, og kolofonen. Meldingen sendes ukryptert. Meldingen sendes ikke dersom mottakeren sender en erklæring til oss om at meldingen er uønsket.

2. Vårt ansvar

E-kortfunksjonaliteten er en gratis og frivillig tjeneste vi stiller til rådighet. Den kan når som helst innstilles eller begrenses. Vi kontrollerer ikke om e-postadressen til mottakeren, som brukeren har lagt inn, er riktig, og garanterer ikke at funksjonaliteten er tilgjengelig, og heller ikke at e-posten vil komme frem.

3. Brukerens ansvar

Brukeren bekrefter at mottakeren samtykker i å motta en melding. 
Brukeren alene er ansvarlig for innholdet som brukeren eller brukerens representanter eller andre personer med tilgang til brukerens konto setter sammen, velger ut og sender. Brukeren skal ikke bryte gjeldende lover. I særdeleshet skal brukeren ikke spre innhold som er ulovlig, strider mot opphavsretten eller er støtende. Det er ikke tillatt å bruke e-korttjenesten til masseutsendelse av e-kort og andre former for reklame- eller markedsføringsaktiviteter eller kjedebrev.

4. Brukerens ansvar for egne handlinger

Brukeren er ansvarlig overfor Hansgrohe dersom han/hun bryter sine kontraktsrettslige eller lovbestemte plikter. 

Brukeren skal holde oss skadesløs fra eventuelle krav fra tredjeparter, som er en følge av at brukeren har krenket rettighetene til tredjeparter gjennom bruken av vår nettside. Dersom brukeren misligholder sine plikter, bryter gjeldende lov eller krenker allment aksepterte normer for vanlig skikk og bruk, forbeholder vi oss retten til å utelukke brukeren fra tjenesten midlertidig eller permanent.

Informasjon om personvern

Når du bruker vår e-kortfunksjonalitet, vil vi registrere og bruke e-postadressene og navnene til sender og mottaker som du oppgir, samt meldingen og IP-adressen din, innenfor lovens rammer og i henhold til bestemmelsene i Informasjon om personvern.

Dyktige partnere

FINN BADEROMSUTSTILLINGER NÆR DEG