Brukervilkår for video-/filmmateriale

November 2012

Hansgrohe SE (heretter omtalt som "lisensgiver") eier opphavsrettighetene eller har en eksklusiv lisens i opphavsrettighetene til video-/filmmaterialet (heretter omtalt som "rettighetene").

Lisensgiveren eier også varemerkerettighetene til lisensgiverens produkter. Denne avtalen gjelder imidlertid ikke noen varemerkelisens, og ingenting i disse brukervilkårene kan brukes til å hevde at det er inngått en avtale om varemerkelisens.

Disse brukervilkårene kan heller ikke brukes som grunnlag for å hevde at det er inngått en avtale om salgsvirksomhet.

Det video-/filmmaterialet som stilles til rådighet på dette nettstedet, må bare benyttes i samsvar med de brukervilkårene som beskrives her. Når video-/filmmaterialet (heretter omtalt som "materialet") brukes/anvendes eller lastes ned, godtar mottakeren (heretter omtalt som "lisenstakeren") disse brukervilkårene.

 1. Lisensgiveren gir hermed lisenstakeren en ikke-eksklusiv lisens, som når som helst kan tilbakekalles, og som ikke kan overføres til andre, til å kunne benytte rettighetene kun til det ene formålet å tilby og selge lisensgiverens produkter.
 2. Lisenstakeren har rett til å benytte det materialet som er underlagt rettighetene og som han har mottatt som en del av den vanlige forretningsforbindelsen. Lisenstakeren har imidlertid ikke krav på å motta eller å få levert slikt materiale fra lisensgiveren.
 3. Lisenstakeren må ikke misbruke lisensen eller det materialet som er underlagt rettighetene.
 4. Lisenstakeren har ikke rett til å gi underlisenser.
 5. Lisenstakeren må ikke benytte eller bruke rettighetene til annet enn det bruksformålet som er beskrevet og må ikke handle på en måte som er i strid med innholdet i eller formålet med disse brukervilkårene. Lisenstakeren skal dessuten la være å foreta handlinger som ut ifra sunn fornuft etter all sannsynlighet kunne ha en ugunstig effekt på verdien, gyldigheten eller den rettslige holdbarheten av en lisensiert rettighet eller på lisensgiverens stilling som eier av en slik rettighet.
 6. Lisenstakeren skal særlig være oppmerksom på hvordan det aktuelle materialet brukes og hvor lenge det kan brukes.
 7. Det skal ikke betales noen godtgjørelse for lisensen.
 8. Lisenstakeren godtar herved at det i forholdet mellom lisenstaker og lisensgiver er lisensgiveren som er eneeier av rettighetene, at disse alltid er og forblir lisensgiverens eiendom ene og alene, og at lisenstakeren med unntak av lisensen som er gitt her, ikke har fått andre rettigheter til eller kan gjøre krav på rettighetene. Lisenstakeren skal ikke bestride lisensgiverens stilling som eier av rettighetene.
 9. Når lisensen går ut enten som følge av oppsigelse eller fordi lisensperioden er utløpt, opphører automatisk samtlige rettigheter som lisenstakeren har fått til materialet. Det samme gjelder etter utløpet av bruksperioden som er avtalt for det aktuelle materialet. Lisenstakeren skal straks slutte å bruke rettighetene og det materialet som er underlagt rettighetene.
 10. Lisensgiveren garanterer ikke den juridiske gyldigheten av rettighetene og tar intet ansvar for at rettighetene kan brukes uten å krenke rettighetene til tredjeparter.
 11. Lisenstakeren forplikter seg til å erstatte og holde lisensgiveren skadesløs med hensyn til alle krav, søksmål, tap, skader og kostnader (blant annet rettsgebyrer og advokathonorarer) som skyldes handlinger fra lisenstakerens side i forbindelse med eller på grunn av bruken av materialet.
 12. Lisenstakeren skal straks varsle lisensgiveren skriftlig om enhver krenkelse eller bestridelse av lisengiverens rettigheter til materialet som han får kjennskap til. Lisensgiveren har enerett til, men er ikke forpliktet til, å forsvare seg mot brudd på rettighetene, eller å anlegge sak mot den som har brutt rettighetene.
 13. Rettighetene gis til lisenstakeren for det aktuelle materialet i en periode som er begrenset til utløpet av den oppgitte datoen. Når denne datoen er utløpt, opphører alle rettighetene til det aktuelle materialet uten at det kreves særskilt oppsigelse.
 14. Bruken av rettighetene kan ikke brukes som grunnlag for å hevde at det er inngått noen agenturavtale mellom lisensgiver og lisenstaker.
 15. Uten skriftlig samtykke fra lisensgiveren kan ikke lisenstakeren overlate eller overdra noen av de rettighetene eller pliktene som fremgår av lisensen. Ethvert forsøk fra lisenstakerens side på å overlate eller overdra en slik rettighet eller plikt gir lisensgiveren rett til straks å si opp lisensen.
 16. Alle rettigheter er underlagt rettsreglene i Forbundsrepublikken Tyskland. Lisenstakeren vil hermed ugjenkallelig samtykke i – i den grad loven tillater det – at domstolene i Offenburg er ikke-eksklusivt verneting. Lisensgiveren har også rett til å reise sak mot lisenstakeren ved et annet verneting som har kompetanse i forhold til lisenstakeren.
 17. Disse brukervilkårene erstatter samtlige eventuelle tidligere inngåtte avtaler mellom partene om materialet.
 18. Lisensgiveren har rett til når som helst å endre disse brukervilkårene med fremtidig virkning. Endringer i de rettighetene som allerede er avtalt, må skje skriftlig.
 19. Hvis en bestemmelse i disse brukervilkårene blir erklært for ugyldig eller rettslig ikke holdbar, er partene enige om å erstatte denne bestemmelsen med en gyldig og rettslig holdbar bestemmelse som så langt som mulig er i samsvar med den planlagte økonomiske ordningen.

Hansgrohe bruker forskjellige typer informasjonskapsler. Du kan tillate bruken av alle infokapsler, definere dine personlige innstillinger eller orientere deg under opplysninger om databeskyttelse.

Jeg tillater alle infokapsler